LUXEMBOURGISH

PLACE NAMES IN LUXEMBOURGISH

Luxembourg     Variant       German       French       Municipality

Aassel Assel Assel Bous Aasselbur Asselborn Asselborn Wincrange Aasselscheierhaff Asselscheuerhof Asselscheuerhof Lorentzweiler Aischen (Äischen Eischen Eischen Hobscheid Äischer Enscheringen Enscherange Wilwerwiltz Allënster) Altlinster Altlinster Junglinster Allerbur Allerborn Allerborn Wincrange Alrodeschhaff Altrodeschhof Altrodeschhof Consdorf Alschënt Alscheid Alscheid Kautenbach Altwis Altwies Altwies Mondorf-les-Bains Alzéng Alzingen Alzingen Hesperange Amber Imbringen Imbringen Junglinster Angelduerf Ingeldorf Ingeldorf Erpeldange Angelsbierg Angsbreg Angelsberg Angelsberg Fischbach Ansebuerg Ansemburg Ansembourg Tuntange Antoniushaff Antoniushof Antoniushof Wincrange Baas(ch)tenduerf Bastendorf Bastendorf Bastendorf Bäerdref Berdorf Berdorf Berdorf Bäereldéng Bäerel Bereldingen Bereldange Walferdange Banzelt Banzelt Banzelt Betzdorf Bärel Berl Berlé Winseler Bartréng Bartringen Bertrange Bertrange Baschelt Baschleiden Baschleiden Boulaide Bauschelt Bauschleiden Boulaide Boulaide Bech Bech Bech Bech Bech-Maacher Bech-Kleinmacher Bech-Kleinmacher Wellenstein Beesslek Oberbesslingen Hautbellain Troisvierges Befort Befort Beaufort Beaufort Beforterheed Beforterheide Beforterheide Reisdorf Beggen Beggen Beggen Luxembourg Beidler Beidweiler Beidweiler Junglinster Béigen Boegen Boevange/Clervaux Wincrange Beisten Beisten Beisten Nommern Béiwen Böwen Bavigne Lac de la Haute-Sûre Béiwen/Atert Böwingen/Attert Boevange/Attert Boevange-sur-Attert Béiweng Bivingen Bivange Roeser Belair Belair Belair Luxembourg Belenhaff Behlen Behlen Junglinster Beler Beiler Beiler Weiswampach Bëls(ch)dref Bilsdorf Bilsdorf Rambrouch Bënzelt Binsfeld Binsfeld Weiswampach Bënzert Binzrath Binzrath Mersch Berbuerg Berburg Berbourg Manternach Bëschdrëf Buschdorf Buschdorf Boevange-sur-Attert Bëschrued Buschrodt Buschrodt Wahl Bétebuerg Bettemburg Bettembourg Bettembourg Bëttel Bettel Bettel Fouhren Betten op der Mess Bettingen Bettange Dippach Bettenduerf Bettendorf Bettendorf Bettendorf Betzder Betzdorf Betzdorf Betzdorf Beyerholz Beyerholz Beyerholz Lenningen Beyren Beyren Beyren Flaxweiler Biébëreg) Bettborn Bettborn Bettborn Biekerech Beckerich Beckerich Beckerich Bieles Beles Belvaux Sanem Bierchem Berchem Berchem Roeser Bieréng) Beringen Beringen Mersch Bieréngerbierg Beringerberg Beringerberg Mersch Bierg 1 Berg 1 Berg 1 Colmar-berg Bierg 2 Berg 2 Berg 2 Betzdorf Biergem Bergem Bergem Mondercange Bieschbech Berschbach Berschbach Mersch Bigelbaach Bigelbach Bigelbach Reisdorf Biicherhaff Bücherhof Bücherhof Stadtbredimus Biirden Bürden Bürden Erpeldange Biirgerkräiz Bürgerkreuz Bürgerkreuz Kopstal Biirkelt Birkelt Birkelt Berdorf Biirmeréng Bürmeringen Burmerange Burmerange Biirtreng Birtringen Birtrange Schieren Biissen Bissen Bissen Bissen Bill Bill Bill Boevange-sur-Attert Birelergronn Birelergrund Birelergrund Sandweiler Birelerhaff Birelerhof Birel Mamer Birelerhaff Birelerhof Birelerhof Sandweiler Bitscht Büderscheid Büderscheid Goesdorf Biwels Bivels Bivels Putscheid Biwer Biwer Biwer Biwer Biwesch Biwisch Biwisch Troisvierges Blaaschent Blascheid Blaschette Lorentzweiler Bleesbréck Bleesbrück Bleesbrück Bettendorf Blummendall Blumenthal Blumenthal Bech Bockmillen Bockmühle Bockmühle Wincrange Bollendorfer-Bréck Bollendorfer-Brücke Bollendorf-Pont Berdorf Bomécht Bomicht Bomicht Bascharage Bommel Bonnal Bonnal Neunhausen Boufer Bofferdingen Bofferdange Lorentzweiler Boukels Bockholtz 1 Bockholtz 1 Goesdorf Boukels Bockholtz 2 Bockholtz 2 Hosingen Bouneweg Bonneweg Bonnevoie Luxembourg Boxer Boxhorn Boxhorn Wincrange Brädeler Breitweiler Breitweiler Consdorf Brameschhaff Brameschhof Brameschhof Kehlen Branebuerg Brandenburg Brandenbourg Bastendorf Brattert Brattert Brattert Wahl Bredelt Breidfeld Breidfeld Weiswampach Breinert Breinert Breinert Biwer Briddel Bridel Bridel Kopstal Briedemes Stadbriedemes Stadtbredimus Stadtbredimus Stadtbredimus Brosiushaff Brosiushof Brosiushof Berg Brouderbur Broderbour Broderbour Bettendorf Bruch 2 Bruch 1 Brouch 1 Biwer Bruch 2 Bruch 2 Brouch 2 Boevange sur Attert Bruechtebaach Brachtenbach Brachtenbach Wincrange Buchholz Buchholtz Buchholtz Flaxweiler Buchholzerhaff Buchholzerhof Buchholzerhof Dalheim Buddeler Budler Boudler Biwer Buddelerbaach Boudler Boudlerbach Biwer Buer Born Bour Tuntange Buerg (an der) Buerglënster Burglinster Bourglinster Junglinster Buerghaff Burghof Bourghof Nommern Buersdref Bueschdref Boursdorf Boursdorf Mompach Bungeref Bondorf Bigonville Rambrouch Bur Born Born Mompach Bus Bous Bous Bous Buurschent Burscheid Bourscheid Bourscheid Cents Zens Cents Cents Luxembourg Clemenshaff Clemenshof Clemenshof Bettendorf Créispent Crispent Crispent Consdorf Déckt Dickt Dickt Hoscheid Déckt Dickt Dickt Hosingen Déierbech Derenbach Derenbach Wincrange Déifferdéng Déifferdang Differdingen Differdange Differdange Déiljen Dillingen Dillingen Beaufort Deisermillen Deysermühle Deysermühle Wormeldange Dellen Dellen Dellen Grosbous Dénkert Dünkrodt Dünkrodt Lac de la Haute-Sûre Dewelt Deiffelt Deiffelt Wincrange Dickweiler Dickweiler Dickweiler Rosport Diddeléng Düdelingen Dudelange Dudelange Dienjen Doenningen Doennange Wincrange Diirbech Dirbach Dirbach Heiderscheid,Goesdorf Dikrech Dikkrich Diekirch Diekirch Diekirch Dippech Dippach Dippach Dippach Direndall Dürrenthal Dürrenthal Kehlen Dol Dahl Dahl Goesdorf Dolebierg Dolenberg Dolenberg Medernach Dondel Dondelingen Dondelange Kehlen Donkels Donkols Doncols Winseler Dosber-Bréck Dasburg-Brück Dasbourg-Pont Hosingen Dosterterhaff Dosterterhof Dosterterhof Berdorf Dräibuer Dreiborn Dreiborn Wormeldange Draufelt Drauffelt Drauffelt Munshausen Drénkelt Drinklingen Drinklange Troisvierges Dudderhaff Duderhof Duderhof Luxembourg Duelem Dahlem Dahlem Garnich Duelem Dalheim Dalheim Dalheim Duerscht Dorscheid Dorscheid Hosingen Dummeldéng Dommeldingen Dommeldange Luxembourg Dümongshaff Dumontshof Dumontshof Schifflange Eech Eich Eich Luxembourg Eesbéch Untereisenbach Untereisenbach Hosingen Eeschler Eschweiler 2 Eschweiler 2 Junglinster Eeschwëller Eschweiler 1 Eschweiler 1 Eschweiler Éiléng Ehlingen Ehlange Reckange-sur-Mess Éileréng Ehleringen Ehlerange Sanem Éimeréng Emeringen Emerange Burmerange Éimeré Emeringerhof Emeringerhof Bous Éimeschbaach Emeschbach Emeschbach Wincrange Éinen Ehnen Ehnen Wormeldange Éiner Iener Ehner Ehner Saeul Éischent Escheid Eschette Rambrouch Éiter Oetringen Oetrange Contern Ell Ell Ell Ell Elléng Ellingen Ellange Mondorf-les-Bains Elwen Ulflingen Troisvierges Troisvierges Elwéng Elvingen 2 Elvange 2 Burmerange Elz Eltz Eltz Redange Engelshaff Engelshof Engelshof Niederanven Ennerschlënner Unterschlinder Unterschlinder Hoscheid ënsber Insenborn Insenborn Neunhausen Enteschbaach Enteschbach Enteschbach Bourscheid Eppelduerf Eppeldorf Eppeldorf Ermsdorf Erséng Ersingen Ersange Waldbredimus Esch-Sauer Esch am Lach Esch an der Sauer Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre Esch-Uelzecht Esch an der Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Eschduerf Eschdorf Eschdorf Heiderscheid Esebur Eisenborn Eisenborn Junglinster Eselbuer Eselborn Eselborn Clervaux Essen Essingen Essingen Mersch Ettelbréck Ettelbrück Ettelbruck Ettelbruck Fausermillen Fausermühle Fausermühle Mertert Féischterhaff Fischeiderhof Fischeiderhof Bourscheid Féiz Foetz Foetz Mondercange Felen Feulen Feulen Feulen Felenerhecken Feulenerhecken Feulenerhecken Feulen Fëlschdref Filsdorf Filsdorf Dalheim Féngeg Fingig Fingig Clemency Fenn (op der) Fennberg Fennberg Hosingen Fënnéng Fenningen Fennange Bettembourg Fënsterdall Finsterthal Finsterthal Boevange-sur-Attert Fenténg Fentingen Fentange Hesperange Fëschbech 1 Fischbach 1 Fischbach 1 Fischbach Fëschbech 2 Fischbach 2 Fischbach 2 Heinerscheid Fetschebour Fetschenborn Fetschenbour Luxembourg Fetschenhaff Fetschenhof Fetschenhof Luxembourg Fiels (an der) Feels Fels Larochette Larochette Fiirtgeshaff Fürtgeshof Fürtgeshof Medernach Findel Findel Findel Sandweiler Findelshaff Findelshof Findelshof Bertrange Flatzbur Flatzbour Flatzbour Rambrouch Fléiber 1 Flebour 1 Flebour 1 Boulaide Fléiber 2 Flebour 2 Flebour 2 Bourscheid Fluesweiler Flaxweiler Flaxweiler Flaxweiler Folkendéng Folkendingen Folkendange Ermsdorf Folscht Folscheid Folschette Rambrouch Fond de Gras Fond de Gras Fond de Gras Differdange, Pétange Foossen Fossen Fossen Heinerscheid Fransousegronn Franzosengrund Franzosengrund Niederanven Freckeisen Freckeisen Freckeisen Waldbillig Fréiséng Frisingen Frisange Frisange Fridbësch Friedbusch Friedbusch Bourscheid Fridhaff Friedhof Friedhof Diekirch Frommbuergerhaff Fromburg Fromburg Rosport Froumillen Frohmühle Frohmühle Burmerange Furen Fuhren Fouhren Fouhren Gaaschmillen Gaaschtmühle Gaaschtmühle Mamer Gaasperech Gasperich Gasperich Luxembourg Gäichel Gaichel Gaichel Hobscheid Gantebeensmillen Gantenbeinsmühle Gantenbeinsmühle Hesperange Garnech Garnich Garnich Garnich Géidgen Goedingen Goedange Troisvierges Geieschhaff Geyershof Geyershof Bech Géisdrëf Goesdorf Goesdorf Goesdorf Gëlt Goeldt Goeldt Rambrouch Gemenerhaff Gemenerhof Gemenerhof Consdorf Gëtzen Goetzingen Goetzingen Koerich Giewel Goeblingen Goeblange Koerich Giewelsmillen Goebelsmühle Goebelsmühle Bourscheid Giewelsmillen Goebelsmühle Goebelsmühle Goesdorf Giischt Girst Girst Rosport Giischterklaus Girsterklause Girsterklause Rosport Gilsdref Gilsdorf Gilsdorf Bettendorf Giwenich Givenich Givenich Mompach Gondel Gondelingen Gondelange Waldbredimus Gonneréng Gonderingen Gonderange Junglinster Gouschténg Gostingen Gostingen Flaxweiler Gousseldéng Gosseldingen Gosseldange Lintgen Gräisch Greisch Greisch Septfontaines Granzen Grindhausen Grindhausen Heinerscheid Grass Gras Grass Steinfort Gréiweknapp Grevenknapp Grevenknapp Boevange-sur-Attert Greiweldéng Greiveldingen Greiveldange Stadtbredimus Gréiwels 1 Grevels 1 Grevels 1 Bertrange Gréiwels 2 Grevels 2 Grevels 2 Wahl Gréiwemaacher Grevenmacher Grevenmacher Grevenmacher Gréiwemaacher Grevenmacherberg Grevenmacherberg Grevenmacher Grëmmelescht Grümelscheid Grümelscheid Winseler Grenzen Grentzingen Grentzingen Ettelbruck Grolënster Graulinster Graulinster Bech & Junglinster Grondhaff Grundhof Grundhof Berdorf, Beaufort Grondhaff-Déiljen Grundhof Grundhof-Dillingen Beaufort Gronn Grund Grund Luxembourg Grooljen Gralingen Gralingen Putscheid Groussbus Grosbus Grosbous Grosbous Groussbéiwéng Groábewingen Grand-Bevange Garnich Gudelterhaff Gudelt Goudelt Larochette Guedber Godbringen Godbrange Junglinster Haasder Haastert Hagelsdorf Hagelsdorf Biwer Haassel Hassel Hassel Weiler-la-Tour Habscht Hobscheid Hobscheid Hobscheid Hakenhaff Hackenhof Hackenhof Lenningen Haler Haller Haller Waldbillig Halsbaach Halsbach Halsbach Berdorf Hamm Hamm Hamm Luxembourg Hammhaff Hammhof Hammhof Berdorf Hannerhaassel Hinterhassel Hinterhassel Wincrange Härebierg Herrenberg Herrenberg Diekirch Harel Harlingen Harlange Lac de la Haute-Sûre Heedscheierhaff Heidscheuer Heidscheuer Dalheim Heeschbreg Hersberg Hersberg Bech Heeschdref Heisdorf Hamiville Wincrange Heeschdref Heisdorf Heisdorf Steinsel Heeschpelt Heispelt Heispelt Wahl Héienhaff Höhenhof Höhenhof Niederanven Heinenhaff Heinenhof Heinenhof Ettelbruck Héischdrëf Hoesdorf Hoesdorf Reisdorf Heischent Heiderscheid Heiderscheid Heiderscheid Heischtergronn Heiderscheidergrund Fond de Heiderscheid Heiderscheid,Esch/Sûr Héissénger-Gronn Hesingergrund Fond de Hussigny Differdange Héiwéng Hiwingen Hivange Garnich Helfënterbréck Helfenterbruck Helfenterbruck Bertrange Helléng Hellingen Hellange Frisange Helsem Helmsingen Helmsange Walferdange Helzen Helzingen Hachiville Wincrange Hemstel Hemstal Hemstal Bech Hëncheréng Hüncheringen Huncherange Bettembourg Hengescht Héinëscht Heinerscheid Heinerscheid Heinerscheid Hénkel Hinkel Hinkel Rosport Hënsdref Hünsdorf Hünsdorf Lorentzweiler Hëpperdang Hüpperdingen Hupperdange Heinerscheid Hesper Hesperingen Hesperange Hesperange Hessemillen Hessenmühle Hessenmühle Ermsdorf Hëtten Hitten Hüttingen Huttange Beckerich Hëttermillen Hüttermühle Hüttermühle Stadtbredimus Hiefenech Heffingen Heffingen Heffingen Hielem Helmdingen Helmdange Lorentzweiler Hierber Herborn Herborn Mompach Hierheck Herheck Herheck Heiderscheid Hingerhaff Hühnerhof Hühnerhof Mersch Hoën Hagen Hagen Steinfort Holler Holler Holler Weiswampach Hollerech Hollerich Hollerich Luxembourg Holz Holtz Holtz Rambrouch Holzem Holzem Holzem Mamer Holztem Holzthum Holzthum Consthum Hongerhaff Hungershof Hungershof Berdorf Horass Horas Horas Bettborn Houfelt Hoffelt Hoffelt Wincrange Houschent Hoscheid Hoscheid Hoscheid Houschterhaff Hoscheiderhof Hoscheiderhof Putscheid,Fouhren,Bas Housen Hosingen Hosingen Hosingen Houwald Howald Howald Hesperange Hubertushaff Hubertushof Hubertushof Feulen Huelmes Hollenfels Hollenfels Tuntange Hueschtert Hostert Hostert 1 Niederanven Huewel Howelingen Hovelange Beckerich Huldang Huldingen Huldange Troisvierges Hunnebur Hunnebour Hunnebour Mersch Iechternach Echternach Echternach Echternach Ielwéng Elvingen 1 Elvange 1 Beckerich Iermsdrëf Ermsdorf Ermsdorf Ermsdorf Iernster Ernster Ernster Niederanven Iernster Ernzen Ernzen Larochette Ierpeldang Erpeldingen 3 Erpeldange 3 Eschweiler Ierpeldéng 1 Erpeldingen 1 Erpeldange 1 Bous Ierpeldéng 2 Erpeldingen 2 Erpeldange 2 Erpeldange Ieverléng Everlingen Everlange Useldange Ischpelt Ischpelt Tarchamps Lac de la Haute-Sûre Iwwersiren Ubersyren (Übersyren)Uebersyren Schuttrange Izeg Itzig Itzig Hesperange Jean Mathias Haff Jeanmathiashof Jeanmathiashof Roeser Jeanharishaff Jeanharishof Jeanharis Junglinster Jonglënster Junglinster Junglinster Junglinster Kaalber Kalborn Kalborn Heinerscheid Kaalmes Calmus Calmus Saeul Käerch Koerich Koerich Koerich Käl Kayl Kayl Kayl Kalchesbréck Kalchesbrück Kalchesbrück Luxembourg Kalkesbaach Kalkesbach Kalkesbach Berdorf Kalscheier Kahlscheuer Kahlscheuer Kopstal Kanech Canach Canach Lenningen Kap Cap Cap Mamer Kapellen Capellen Capellen Mamer Kapenaker Kapenacker Kapenacker Wormeldange Kapwëller Kapweiler Kapweiler Saeul Karelshaff Carlshof Carlshof Colmar-Berg Kaunerëf Kaundorf Kaundorf Lac de la Haute-Sûre Kautebaach Kautenbach Kautenbach Kautenbach Keespelt Keispelt Keispelt Kehlen Kéiber Kuborn Kuborn Wahl Kéibierg Kuhberg Kuhberg Luxembourg Kéidéng Koedingen Koedange Fischbach Keiwelsbaach Keiwelbach Keiwelbach Bettendorf Kënzeg Küntzig Clemency Clemency Këppenhaff Kippenhof Kippenhof Bastendorf Kielen Kehlen Kehlen Kehlen Kiemen Kehmen Kehmen Bourscheid Kietscht Koetscheid Koetschette Rambrouch Kiirchbierg Kirchberg Kirchberg Luxembourg Kiirchen Niederbesslingen Basbellain Troisvierges Kiisfurt 1 Kaesfurt 1 Kaesfurt 1 Heinerscheid Kiisfurt 2 Kaesfurt 2 Kaesfurt 2 Weiswampach Kinnékshaff Koenigshof Koenigshof Wahl Kinséckerhaff Kinsickerhof Kinsickerhof Bech Klausen Clausen Clausen Luxembourg Klaushaff Klaushof Claushof Tuntange Kleng-Elcher Kleinelcheroth Petit-Nobressart Ell Klengbetten Kleinbettingen Kleinbettingen Steinfort Klengbéiwéng Kleinbewingen Petit-Bévange Garnich Klenghouschent Klienhoscheid Kleinhoscheid Eschweiler Klierf Kliärref Clerf Clervaux Clervaux Klingelscheuer Klingelscheuer Klingelscheuer Lorentzweiler Klosdellt Closdelt Closdelt Bourscheid Knapphouschent Knaphoscheid Knaphoscheid Eschweiler Kockelscheier Kockelscheuer Kockelscheuer Luxembourg Kockelscheier Kockelscheuer Kockelscheuer Roeser Kohler Kahler Kahler Garnich Kolmer Kolma-Bierg Colmar Colmar Colmar-Berg Kolwent Colbet Colbette Consdorf Konsdrëf Consdorf Consdorf Consdorf Konstem Consthum Consthum Consthum Konter Contern Contern Contern Koplescht Kopstal Kopstal Kopstal Kounenhaff Kohnenhof Kohnenhof Hosingen Kounerhaff Kéinerhaff Kohnerhof Koenerhof Kautenbach Kräizenhéicht Kreuzenhoecht Kreuzenhoecht Bech Kräizerbuch Kreuzerbuch Kreuzerbuch Hobscheid Kräizgrëndchen Kreuzgründchen Val Ste Croix Luxembourg Kräizwee Kreuzweg Kreuzweg Kehlen Krakelshaff Krackelshof Krackelshof Bettembourg Krautem Crauthem Crauthem Roeser Kréindel Crendal Crendal Wincrange Kréintgeshaff Kroentgeshof Kroentgeshof Contern Krëschtnech Christnach Christnach Waldbillig Kro(c)kelshaff Krockelshof Krockelshof Frisange Kruuchten Kruchten Cruchten Nommern Kuebebuer Kobenborn Kobenbour Bech Kuelbécherhaff Kolbacherhof Kolbacherhof Tuntange Laafewier Laufenwehr Laufenwehr Berdorf Laaschent Landscheid Landscheid Bastendorf Lameschmillen Lameschmühle Lameschmühle Wiltz Lampech Limpach Limpach Reckange-sur-Mess Lampertsbierg Limpertsberg Limpertsberg Luxembourg Lannen Lannen Lannen Redange Lausdueren Lausdorn Lausdorn Heinerscheid, Weiswam Lauterbur Lauterborn Lauterborn Echternach Leidebaach Leidenbacherhof Leidenbach Larochette Leideléng Leudelingen Leudelange Leudelange Léierhaff Lehrhof Lehrhof Grosbous Léifreg Liefringen Liefrange Lac de la Haute-Sûre Léiler Lieler Lieler Heinerscheid Léisbech Leesbach Leesbach Septfontaines Léiwéng Livingen Livange Roeser Lelleg Lellig Lellig Manternach Lëllgen Lellingen Lellingen Wilwerwiltz Lëlz Lultzhausen Lultzhausen Neunhausen Lénger Linger Linger Bascharage Lenglerlach Lenglerloch Lenglerloch Troisvierges Lennéng Lenningen Lenningen Lenningen Lëntgen Lintgen Lintgen Lintgen Lenzweiler Lentzweiler Lentzweiler Wincrange Lëpsch(en)t Lipperscheid Lipperscheid Bourscheid Letem Leithum Leithum Weiswampach Lëtzebuerg Luxemburg Luxembourg Luxembourg Liewel Levelingen Levelange Beckerich Liljen Lilien Lilien Mompach Longsdref Longsdorf Longsdorf Fouhren Luerenzscheierhaff Lorentzscheuer Lorentzscheuer Bertrange Luerenzweiler Lorentzweiler Lorentzweiler Lorentzweiler Lullgen Lullingen Lullange Wincrange Maarkebaach Markenbach Markenbach Hoscheid Maarksbierg Marxberg Marxberg Fouhren Maarnech Marnach Marnach Munshausen Mäertert Mertert Mertert Mertert Näertrech Noertringen Noertrange Winseler Mäerzeg Mertzig Mertzig Mertzig Mamer Mamer Mamer Mamer Manternach Manternach Manternach Manternach Manternacherbierg Manternacherberg Manternacherberg Grevenmacher Marbuurg Marburg Marbourg Munshausen Märel Merl Merl Luxembourg Märjendall Marienthal Marienthal Tuntange Märjendallerhaf Marienthalerhof Marienthalerhof Tuntange Marscherwald Marscherwald Marscherwald Consdorf Masseler Masseler Masseler Goesdorf Matgeshaff Mathieuhof Mathieuhof Schieren Maulesmillen Maulusmühle Maulusmühle Weiswampach,Wincrange Méchela Michelau Michelau Bourscheid Méchelbuch Michelbuch Michelbuch Vichten Mecher Mecher 1 Mecher 1 Clervaux Méchelshaff Michelshof Michelshof Consdorf Mederhaff Mederhof Mederhof Ettelbruck Meecher Mecher 2 Mecher 2 Lac de la Haute-Sûre Meelickshaff Melickshof Melickshof Echternach Meespelt Meestert Meispelt Meispelt Kehlen Méidéng Medingen Medingen Contern Méischdref 1 Moersdorf Moersdorf Mompach Méischdref 2 Moesdorf Moesdorf Mersch Méischtref Moestroff Moestroff Bettendorf Mëllerdall Müllerthal Müllerthal Waldbillig Mëlleref Müllendorf Müllendorf Steinsel Mënjecker Münschecker Münschecker Manternach Mënsbech Münsbach Münsbach Schuttrange Menster Mensdorf Mensdorf Betzdorf Mesebuerg Meysemburg Meysembourg Larochette Miechtem Machtum Machtum Wormeldange Miedernach Medernach Medernach Medernach Mierkels Merkholtz Merkholtz Kautenbach Miersch Mersch Mersch Mersch Mierscheet Merscheid Merscheid 2 Heiderscheid Mierschent Merscheid 1 Merscheid 1 Putscheid Milbéch Mühlbach Mühlbach Contern Millebaach Mühlenbach Mühlenbach Beaufort Millebaach Mühlenbach Mühlenbach Luxembourg Millewee Mühlenweg Mühlenweg Medernach Misäershaff Misèrehof Misèrehof Rambrouch Mompech Mompach Mompach Mompach Monnerech Monnerich Mondercange Mondercange Moserhaff Moserhof Moserhof Ermsdorf Munneref Bad-Mondorf Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains Munzen Munshausen Munshausen Munshausen Mutfert Mutfort Moutfort Contern Nacher Nocher Nocher Goesdorf Nacherstrooss Nocherstraße Nocher-Route Goesdorf Näerden Noerdingen Noerdange Beckerich Näerzéng Noertzingen Noertzange Bettembourg Näidsen Neidhausen Neidhausen Hosingen Neiduerf Neudorf Neudorf Luxembourg Neienshaff Neuenshof Neuenshof Medernach Neihaff Neuhof Neuhof Erpeldange Neihaischen Neuhäuschen Neuhäuschen Schuttrange Neimaxmillen Neumaxmühle Neumaxmühle Mamer Neirodeschhaff Neurodeschhof Neurodeschhof Consdorf Nidderanven Niederanwen Niederanven Niederanven Nidderdonven Niederdonven Niederdonven Flaxweiler Nidderfelen Niederfeulen Niederfeulen Feulen Nidderglabéch Niederglabach Niederglabach Nommern Nidderkolpech Niedercolpach Colpach-Bas Ell Nidderkuer Niederkorn Niederkorn Differdange Nidderkäerjéng Niederkerschen Bascharage Bascharage Nidderpallen Niederpallen Niederpallen Redange Nidderschieren Niederschierem Niederschieren Schieren Nidderwampech Niederwampach Niederwampach Wincrange Nidderwolz Niederwiltz Niederwiltz Wiltz Niesendall Niesenthal Niesenthal Waldbillig Noojemerbierg Nagemerberg Nagemerberg Redange Noojhem Nagem Nagem Redange Noumer Nommern Nommern Nommern Nouspelt Nospelt Nospelt Kehlen Noutem Nothum Nothum Lac de la Haute-Sûre Nuechtmanescht Nachtmanderscheid Nachtmanderscheid Putscheid Obëler Abweiler Abweiler Bettembourg Ohn Ahn Ahn Wormeldange Ollem Olm Olm Kehlen Osper Ospern Ospern Redange Ouljen Olingen Olingen Betzdorf Ouschterbur Osterbour Osterbour Medernach Ousterholz Osterholz Osterholz Consdorf Pafemillen Fünfbrunnen Cinqfontaines Wincrange Pafendall Pfaffenthal Pfaffenthal Luxembourg Pärel Perl Perlé Rambrouch Péiténg Petingen Pétange Pétange Pënsch Pintsch Pintsch Wilwerwiltz Peppéng Peppingen Peppange Roeser Pëtsch(en)t Pütscheid Putscheid Putscheid Pëtten Pittingen Pettingen Mersch Piisséng Pissingen Pissange Reckange-sur-Mess Pläitréng Pleitringen Pleitrange Contern Plankenhaff Plankenhof Plankenhof Lintgen Platen Platen Platen Bettborn Pletschette Pletschette Pletschette Medernach Polfermillen Pulvermühle Pulvermühl Luxembourg Pommerlach Pommerloch Pommerloch Winseler Potaaschbierg Potaschberg Potaschberg Grevenmacher Pretten Prettingen Prettingen Lintgen Proz Pratz Pratz Bettborn Raashaff Raashof Raashof Lorentzweiler Räichel Reichlingen Reichlange Redange Rammeldang Rammeldingen Rameldange Niederanven Rammerech Rambruch Rambrouch Rambrouch Randschelt Rindschleiden Rindschleiden Wahl Recken Reckingen Reckange Mersch Recken op der Mess Reckingen Reckange-sur-Mess Reckange-sur-Mess Reckendall Reckenthal Reckenthal Luxembourg Reckendall Reckenthal Reckenthal 2 Strassen Reckingerhaff Reckingerhof Reckingerhof Dalheim Reid (Réid Roedt Roedt Waldbredimus Réiden op der Kor Rodange Rodingen Rodange Pétange Réiden-Atert Redingen Redange Redange Réidéngshaff Redingshof Redingshof Wahl Reiland Reuland Reuland Heffingen Reilantermillen Reulander Mühle Reuland-Moulin Heffingen Reiler Reuler Reuler Clervaux Réimech Remich Remich Remich Reisduerf Reisdorf Reisdorf Reisdorf Réiser Roeser Roeser Roeser Reisermillen Reisermühle Reisermühle Ermsdorf Rëmeléng Rümelingen Rumelange Rumelange Rëmeljen Rümlingen Rumlange Wincrange Remerschen Riemëschen Remerschen Remerschen Remerschen Rëmmereg Reimberg Reimberg Bettborn Réngel Ringel Ringel Heiderscheid Riedgen Roedgen Roedgen Reckange-sur-Mess Rippeg Rippig Rippig Berg Rippweiler Rippweiler Rippweiler Useldange Rolléng Rolling Rolling Bous Rolléng Rollingen Lamadelaine Pétange Rolléng Rollingen Rollingen Mersch Rolléngergronn Rollingergrund Rollingergrund Luxembourg Rombech Rombach Rombach Rambrouch Rommelerhaff Rommeldingen Martelinville Rambrouch Rosswinklerhaff Rosswinkelhof Rosswinkelhof Consdorf Roudbaach Rodbach Rodbach Bettborn Roudemer Rodenborn Rodenbourg Junglinster Roudenhaff Rodenhof Rodenhof Echternach Rouderssen Rodershausen Rodershausen Hosingen Rouscht Roost Roost Bissen Rouspert Rosport Rosport Rosport Rued 1 Roodt 1 Roodt 1 Ell Rued 2 Roodt 2 Roodt 2 Septfontaines Rued-Sir Roodt-Syr Roodt-sur-Syr Betzdorf Rueder Roder Roder Munshausen Rulljen Rullingen Roullingen Wiltz Saassel Sassel Sassel Wincrange Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sandweiler Schäerfenhaf Scherfenhof Scherfenhof Heffingen Schandel Schandel Schandel Useldange Schanz (op der) Altrier Altrier Bech Scheedel Scheidel Scheidel Bourscheid Scheedgen Scheidgen Scheidgen Consdorf Scheedgronn Scheidgrund Val du Scheid Luxembourg Scheedhaff Scheidhof Scheidhof Luxembourg Schëffléng Schifflingen Schifflange Schifflange Scheierbierg Scheuerberg Scheuerberg Bous Scheierhaff Scheuerhof Scheuerhof Lenningen Schëmpech Schimpach Schimpach Wincrange Schëndels Schönfels Schönfels Mersch Schengen Schengen Schengen Remerschen Schëtter Schüttringen Schuttrange Schuttrange Schibbreger Millen Schüttburger Mühle Schuttbourg-Moulin Kautenbach Schiltzbierg Schiltzberg Schiltzberg Fischbach Schiren Schieren Schieren Schieren Schlackemillen Schlackenmühle Moulin scories Differdange Schläderhaff Schleiderhof Schleiderhof Nommern Schleef Schleif Schleif 2 Winseler Schleifmillen Schleifmühle Schleifmühle Luxembourg Schlënnermanescht Schlindermanderscheid Schlindermanderscheid Bourscheid Schléiwenhaff Schlewenhof Schlewenhof Leudelange Schmëtt Schmiede Huldange-Forge Troisvierges Schmëttewier Schmittenwehr Schmittenwehr Beaufort Schorenshaff Schorenshof Schorenshof Manternach Schous Schoos Schoos Fischbach Schraasseg Schrassig Schrassig Schuttrange Schréideschhaff Schroedeschhof Schroedeschhof Bettendorf Schrondweiler Schrondweiler Schrondweiler Nommern Schuller Schuweiler Schouweiler Dippach Schwaarzenhaff Schwarzenhof Schwarzenhof Steinfort Schwanterhaff Schwanterhof Schwanterhof Medernach Schweech Schweich Schweich Beckerich Schwéibech Schwebach Schwebach Saeul Schwéidsbeng Schwebsingen Schwebsange Wellenstein Schwiddelbruch Schwiedelbruch Schwiedelbrouch Rambrouch Schwunnendall Schwanenthal Schwanenthal Lorentzweiler Sëll Saeul Saeul Saeul Selschent Selscheid Selscheid Eschweiler Selz Seltz Selz Bastendorf,Bettendorf Sennéng Senningen Senningen Niederanven Sennéngerbierg Senningerberg Senningerberg Niederanven Seylerhaff Seylerhof Seylerhof Nommern Simmer Simmern Septfontaines Septfontaines Simmerfarm Simmerfarm Simmerfarm Septfontaines Simmerschmelz Simmerschmelz Simmerschmelz Septfontaines Sir Syr Surré Boulaide Siren Syren Syren Weiler-la-Tour Siwebueren Siebenbrunnen Sept Fontaines Luxembourg Siwwenaler Siebenaler Siebenaler Munshausen Soller Soller Sonlez Winseler Specksmillen Specksmühle Specksmühle Echternach Sprénkéng Sprinkingen Sprinkange Dippach Stackem Stockem Stockem Wincrange Stafelter Staffelstein Staffelstein Niederanven Steebrécken Steinbrücken Pontpierre Mondercange Steën Stegen Stegen Ermsdorf Stenem Steinheim Steinheim Rosport Stengefort Steinfort Steinfort Steinfort Stesel Steinsel Steinsel Steinsel Stolzebuerg Stolzemburg Stolzembourg Putscheid Stoppelhaff Stoppelhof Stoppelhof Consdorf Stroossen Strassen Strassen Strassen Stuppicht Stuppicht Stuppicht Fischbach Suessem Sassenheim Sanem Sanem Suewelbuer Sawelborn Savelborn Mederanch Tandel Tandel Tandel Bastendorf Téiteng Tetingen Tétange Kayl Tënten Téinten Tüntingen Tuntange Tuntange Tëntesmillen Tintesmühle Tintesmühle Heinerscheid Theinshaff Theinshof Theinshof Consdorf Toodler Tadler Tadler Heiderscheid Tossebierg Tossenberg Tossenberg Bertrange Tratten Trotten Troine Wincrange Trënténg Trintingen Trintange Waldbredimus Tubishaff Tubishof Tubishof Luxembourg Uerspelt Urspelt Urspelt Clervaux Ueschdref Arsdorf Arsdorf Rambrouch Ueschdrëffermillen Arsdorfermühle Arsdorf-Moulin Rambrouch Uespelt Aspelt Aspelt Frisange Uesweiler Osweiler Osweiler Rosport Uewer-Maarteléng Obermartelingen Martelange-Haut Rambrouch Ueweraanwen Oberanwen Oberanven Niederanven Uewerdonwen Oberdonwen Oberdonven Flaxweiler Uewereesbech Obereisenbach Obereisenbach Hosingen Uewerfelen Oberfeulen Oberfeulen Feulen Uewerglabech Oberglabach Oberglabach Nommern Uewerkolpech Obercolpach Colpach-Haut Ell Uewerkuer Oberkorn Oberkorn Differdange Uewerpallen Oberpallen Oberpallen Beckerich Uewerschiren Oberschieren Oberschieren Schieren Uewerschlënner Oberschlinder Oberschlinder Hoscheid Uewerwampech Oberwampach Oberwampach Wincrange Um Berreg Oberwormeldingen Wormeldange-Haut Wormeldange Useldéng Useldingen Useldange Useldange Uewerkäerjéng Oberkerschen Hautcharage Bascharage Veianen Veinen Vianden Vianden Vianden Verluerekascht Verlorenkost Verlorenkost Luxembourg Vesquenhaff Vesquenhof Vesquenhof Differdange Viichten Vichten Vichten Vichten Waarken Warken Warken Ettelbruck Waasserbëlleg Wasserbillig Wasserbillig Mertert Wäicherdang Weicherdingen Weicherdange Clervaux Wäissenhaff Weissenhof Weissenhof Rambrouch Wäiswampech Weiswampach Weiswampach Weiswampach Wal Wahl Wahl Wahl Waldbriedemes Waldbredimus Waldbredimus Waldbredimus Waldbëlleg Waldbillig Waldbillig Waldbillig Waldhaff Waldhof Waldhof Niederanven Walfer Walferdingen Walferdange Walferdange Walsdrëf Waldorf Walsdorf Fouhren Walter Walter Watrange Lac de la Haute-Sûre Wämperhaart Wemperhardt Wemperhardt Weiswampach Wandhaff Windhof Windhof 1 Bourscheid Wandhaff Windhof Windhof 2 Koerich Wanseler Winseler Winseler Winseler Wecker Wecker Wecker Biwer Wegdichen Weidingen Weidingen Wiltz Weidemillen Weidenmühle Weidenmühle Burmerange Weidendall Weidenthal Val des Oseraies Kopstal Weidert Weidert Weydert Larochette Weidig Weidig Weydig Biwer Weier Weyer Weyer Fischbach Weiler 1 Weiler 1 Weiler 1 Wincrange Weiler 2 Weiler 2 Weiler 2 Putscheid Weiler Zum Tur Weiler zum Turm Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour Weilerbaach Weilerbach Weilerbach Berdorf Weimeschhaff Weimershof Weimershof Luxembourg Weimeschkiirch Weimerskirch Weimerskirch Luxembourg Welfréng Welfringen Welfrange Dalheim Wellesteen Wellenstein Wellenstein Wellenstein Welschent Welscheid Welscheid Bourscheid Welsdorf Welsdorf Welsdorf Colmar-Berg Wëlwerwolz Wilwerwiltz Wilwerwiltz Wilwerwiltz Wëntger Wintger Wincrange Wincrange Wentréng Wintringen Wintrange Remerschen Wickréng Wickringen Wickrange Reckange-sur-Mess Wiltgeshaff Wiltgeshof Wiltgeshof Vichten Wilwerdang Wilwerdingen Wilwerdang Troisvierges Wollefsmillen Wolfmühle Wolfsmühle Mertert Wolpert Wolper Wolper Consdorf Wolwen Wolwelingen Wolwelange Rambrouch Wolz Woolz Wiltz Wiltz Wiltz Wuelenduerfer Bréck Wallendorferbrück Wallendorf-Pont Reisdorf Wuelëssen Wahlhausen Wahlhausen Hosingen Wuermeldéng Wormer Wormeldingen Wormeldange Wormeldange Zéisséng Zessingen Cessange Luxembourg Zëtteg Zittig Zittig Bech Zolwer Zolwer Soleuvre Sanem Zowaasch (an der) Lasauvage Lasauvage Differdange

Alphabetical list in French

Alphabetical list in German

Click Here to return "Research Tools"