PLACE NAMES IN FRENCH

   French       German        Luxembourgish    Variant        Municipality

Abweiler Abweiler Obëler Bettembourg Ahn Ahn Ohn Wormeldange Allerborn Allerborn Allerbur Wincrange Alscheid Alscheid Alschënt Kautenbach Altlinster Altlinster Allënster Junglinster Altrier Altrier Schanz (op der) Bech Altrodeschhof Altrodeschhof Alrodeschhaff Consdorf Altwies Altwies Altwis Mondorf-les-Bains Alzingen Alzingen Alzéng Hesperange Angelsberg Angelsberg Angelsbierg Angsbreg Fischbach Ansembourg Ansemburg Ansebuerg Tuntange Antoniushof Antoniushof Antoniushaff Wincrange Arsdorf Arsdorf Ueschdref Rambrouch Arsdorf-Moulin Arsdorfermühle Ueschdrëffermillen Rambrouch Aspelt Aspelt Uespelt Frisange Assel Assel Aassel Bous Asselborn Asselborn Aasselbur Wincrange Asselscheuerhof Asselscheuerhof Aasselscheierhaff Lorentzweiler Banzelt Banzelt Banzelt Betzdorf Basbellain Niederbesslingen Kiirchen Troisvierges Bascharage Niederkerschen Nidderkäerjéng Bascharage Baschleiden Baschleiden Baschelt Boulaide Bastendorf Bastendorf Baas(ch)tenduerf Bastendorf Bavigne Böwen Béiwen Lac de la Haute-Sûre Beaufort Befort Befort Beaufort Bech Bech Bech Bech Bech-Kleinmacher Bech-Kleinmacher Bech-Maacher Wellenstein Beckerich Beckerich Biekerech Beckerich Beforterheide Beforterheide Beforterheed Reisdorf Beggen Beggen Beggen Luxembourg Behlen Behlen Belenhaff Junglinster Beidweiler Beidweiler Beidler Junglinster Beiler Beiler Beler Weiswampach Beisten Beisten Beisten Nommern Belair Belair Belair Luxembourg Belvaux Beles Bieles Sanem Berbourg Berburg Berbuerg Manternach Berchem Berchem Bierchem Roeser Berdorf Berdorf Bäerdref Berdorf Bereldange Bereldingen Bäereldéng Bäerel Walferdange Berg 1 Berg 1 Bierg 1 Colmar-berg Berg 2 Berg 2 Bierg 2 Betzdorf Bergem Bergem Biergem Mondercange Beringen Beringen Bieréng Mersch Beringerberg Beringerberg Bieréngenbierg Mersch Berlé Berl Bärel Winseler Berschbach Berschbach Bieschbech Mersch Bertrange Bartringen Bartréng Bertrange Bettange Bettingen Betten op der Mess Dippach Bettborn Bettborn Biébëreg Bettborn Bettel Bettel Bëttel Fouhren Bettembourg Bettemburg Bétebuerg Bettembourg Bettendorf Bettendorf Bettenduerf Bettendorf Betzdorf Betzdorf Betzder Betzdorf Beyerholz Beyerholz Beyerholz Lenningen Beyren Beyren Beyren Flaxweiler Bigelbach Bigelbach Bigelbaach Reisdorf Bigonville Bondorf Bungeref Rambrouch Bill Bill Bill Boevange-sur-Attert Bilsdorf Bilsdorf Bëls(ch)dref Rambrouch Binsfeld Binsfeld Bënzelt Weiswampach Binzrath Binzrath Bënzert Mersch Birel Birelerhof Birelerhaff Mamer Birelergrund Birelergrund Birelergronn Sandweiler Birelerhof Birelerhof Birelerhaff Sandweiler Birkelt Birkelt Biirkelt Berdorf Birtrange Birtringen Biirtreng Schieren Bissen Bissen Biissen Bissen Bivange Bivingen Béiweng Roeser Bivels Bivels Biwels Putscheid Biwer Biwer Biwer Biwer Biwisch Biwisch Biwesch Troisvierges Blaschette Blascheid Blaaschent Lorentzweiler Bleesbrück Bleesbrück Bleesbréck Bettendorf Blumenthal Blumenthal Blummendall Bech Bockholtz 1 Bockholtz 1 Boukels Goesdorf Bockholtz 2 Bockholtz 2 Boukels Hosingen Bockmühle Bockmühle Bockmillen Wincrange Boevange/Attert Böwingen/Attert Béiwen/Atert Boevange-sur-Attert Boevange/Clervaux Boegen Béigen Wincrange Bofferdange Bofferdingen Boufer Lorentzweiler Bollendorf-Pont Bollendorfer-Brücke Bollendorfer-Bréck Berdorf Bomicht Bomicht Bomécht Bascharage Bonnal Bonnal Bommel Neunhausen Bonnevoie Bonneweg Bouneweg Luxembourg Born Born Bur Mompach Boudler Budler Buddeler Biwer Boudlerbach Boudler Buddelerbaach Biwer Boulaide Bauschleiden Bauschelt Boulaide Bour Born Buer Tuntange Bourghof Burghof Buerghaff Nommern Bourglinster Burglinster Buerg (an der) Buerglënster Junglinster Bourscheid Burscheid Buurschent Bourscheid Boursdorf Boursdorf Buersdref Bueschdref Mompach Bous Bous Bus Bous Boxhorn Boxhorn Boxer Wincrange Brachtenbach Brachtenbach Bruechtebaach Wincrange Brameschhof Brameschhof Brameschhaff Kehlen Brandenbourg Brandenburg Branebuerg Bastendorf Brattert Brattert Brattert Wahl Breidfeld Breidfeld Bredelt Weiswampach Breinert Breinert Breinert Biwer Breitweiler Breitweiler Brädeler Consdorf Bridel Bridel Briddel Kopstal Broderbour Broderbour Brouderbur Bettendorf Brosiushof Brosiushof Brosiushaff Berg Brouch 1 Bruch 1 Bruch 2 Biwer Brouch 2 Bruch 2 Bruch 2 Boevange sur Attert Bücherhof Bücherhof Biicherhaff Stadtbredimus Buchholtz Buchholtz Buchholz Flaxweiler Buchholzerhof Buchholzerhof Buchholzerhaff Dalheim Büderscheid Büderscheid Bitscht Goesdorf Bürden Bürden Biirden Erpeldange Bürgerkreuz Bürgerkreuz Biirgerkräiz Kopstal Burmerange Bürmeringen Biirmeréng Burmerange Buschdorf Buschdorf Bëschdrëf Boevange-sur-Attert Buschrodt Buschrodt Bëschrued Wahl Calmus Calmus Kaalmes Saeul Canach Canach Kanech Lenningen Cap Cap Kap Mamer Capellen Capellen Kapellen Mamer Carlshof Carlshof Karelshaff Colmar-Berg Cents Cents Cents Zens Luxembourg Cessange Zessingen Zéisséng Luxembourg Christnach Christnach Krëschtnech Waldbillig Cinqfontaines Fünfbrunnen Pafemillen Wincrange Clausen Clausen Klausen Luxembourg Claushof Klaushof Klaushaff Tuntange Clemency Küntzig Kënzeg Clemency Clemenshof Clemenshof Clemenshaff Bettendorf Clervaux Clerf Klierf Kliärref Clervaux Closdelt Closdelt Klosdellt Bourscheid Colbette Colbet Kolwent Consdorf Colmar Colmar Kolmer Kolma-Bierg Colmar-Berg Colpach-Bas Niedercolpach Nidderkolpech Ell Colpach-Haut Obercolpach Uewerkolpech Ell Consdorf Consdorf Konsdrëf Consdorf Consthum Consthum Konstem Consthum Contern Contern Konter Contern Crauthem Crauthem Krautem Roeser Crendal Crendal Kréindel Wincrange Crispent Crispent Créispent Consdorf Cruchten Kruchten Kruuchten Nommern Dahl Dahl Dol Goesdorf Dahlem Dahlem Duelem Garnich Dalheim Dalheim Duelem Dalheim Dasbourg-Pont Dasburg-Brück Dosber-Bréck Hosingen Deiffelt Deiffelt Dewelt Wincrange Dellen Dellen Dellen Grosbous Derenbach Derenbach Déierbech Wincrange Deysermühle Deysermühle Deisermillen Wormeldange Dickt Dickt Déckt Hoscheid Dickt Dickt Déckt Hosingen Dickweiler Dickweiler Dickweiler Rosport Diekirch Diekirch Dikrech Dikkrich Diekirch Differdange Differdingen Déifferdéng Déifferdang Differdange Dillingen Dillingen Déiljen Beaufort Dippach Dippach Dippech Dippach Dirbach Dirbach Diirbech Heiderscheid,Goesdorf Doennange Doenningen Dienjen Wincrange Dolenberg Dolenberg Dolebierg Medernach Dommeldange Dommeldingen Dummeldéng Luxembourg Doncols Donkols Donkels Winseler Dondelange Dondelingen Dondel Kehlen Dorscheid Dorscheid Duerscht Hosingen Dosterterhof Dosterterhof Dosterterhaff Berdorf Drauffelt Drauffelt Draufelt Munshausen Dreiborn Dreiborn Dräibuer Wormeldange Drinklange Drinklingen Drénkelt Troisvierges Dudelange Düdelingen Diddeléng Dudelange Duderhof Duderhof Dudderhaff Luxembourg Dumontshof Dumontshof Dümongshaff Schifflange Dünkrodt Dünkrodt Dénkert Lac de la Haute-Sûre Dürrenthal Dürrenthal Direndall Kehlen Echternach Echternach Iechternach Echternach Ehlange Ehlingen Éiléng Reckange-sur-Mess Ehlerange Ehleringen Éileréng Sanem Ehnen Ehnen Éinen Wormeldange Ehner Ehner Éiner Iener Saeul Eich Eich Eech Luxembourg Eischen Eischen Äischen Hobscheid Eisenborn Eisenborn Esebur Junglinster Ell Ell Ell Ell Ellange Ellingen Elléng Mondorf-les-Bains Eltz Eltz Elz Redange Elvange 1 Elvingen 1 Ielwéng Beckerich Elvange 2 Elvingen 2 Elwéng Burmerange Emerange Emeringen Éimeréng Burmerange Emeringerhof Emeringerhof Éimeréngerhaff Bous Emeschbach Emeschbach Éimeschbaach Wincrange Engelshof Engelshof Engelshaff Niederanven Enscherange Enscheringen Äischer Wilwerwiltz Enteschbach Enteschbach Enteschbaach Bourscheid Eppeldorf Eppeldorf Eppelduerf Ermsdorf Ermsdorf Ermsdorf Iermsdrëf Ermsdorf Ernster Ernster Iernster Niederanven Ernzen Ernzen Iernster Larochette Erpeldange 1 Erpeldingen 1 Ierpeldéng 1 Bous Erpeldange 2 Erpeldingen 2 Ierpeldéng 2 Erpeldange Erpeldange 3 Erpeldingen 3 Ierpeldang Eschweiler Ersange Ersingen Erséng Waldbredimus Esch-sur-Alzette Esch an der Alzette Esch-Uelzecht Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Esch an der Sauer Esch-Sauer Esch am Lach Esch-sur-Sûre Eschdorf Eschdorf Eschduerf Heiderscheid Eschette Escheid Éischent Rambrouch Eschweiler 1 Eschweiler 1 Eeschwëller Eschweiler Eschweiler 2 Eschweiler 2 Eeschler Junglinster Eselborn Eselborn Eselbuer Clervaux Essingen Essingen Essen Mersch Ettelbruck Ettelbrück Ettelbréck Ettelbruck Everlange Everlingen Ieverléng Useldange Fausermühle Fausermühle Fausermillen Mertert Fennange Fenningen Fënnéng Bettembourg Fennberg Fennberg Fenn (op der) Hosingen Fentange Fentingen Fenténg Hesperange Fetschenbour Fetschenborn Fetschebour Luxembourg Fetschenhof Fetschenhof Fetschenhaff Luxembourg Feulen Feulen Felen Feulen Feulenerhecken Feulenerhecken Felenerhecken Feulen Filsdorf Filsdorf Fëlschdref Dalheim Findel Findel Findel Sandweiler Findelshof Findelshof Findelshaff Bertrange Fingig Fingig Féngeg Clemency Finsterthal Finsterthal Fënsterdall Boevange-sur-Attert Fischbach 1 Fischbach 1 Fëschbech Fischbach Fischbach 2 Fischbach 2 Fëschbech Heinerscheid Fischeiderhof Fischeiderhof Féischterhaff Bourscheid Flatzbour Flatzbour Flatzbur Rambrouch Flaxweiler Flaxweiler Fluesweiler Flaxweiler Flebour 1 Flebour 1 Fléiber Boulaide Flebour 2 Flebour 2 Fléiber Bourscheid Foetz Foetz Féiz Mondercange Folkendange Folkendingen Folkendéng Ermsdorf Folschette Folscheid Folscht Rambrouch Fond de Gras Fond de Gras Fond de Gras Differdange, Pétange Fond de Heiderscheid Heiderscheidergrund Heischtergronn Heiderscheid,Esch/Sûr Fond de Hussigny Hesingergrund Héissénger-Gronn Differdange Fossen Fossen Foossen Heinerscheid Fouhren Fuhren Furen Fouhren Franzosengrund Franzosengrund Fransousegronn Niederanven Freckeisen Freckeisen Freckeisen Waldbillig Friedbusch Friedbusch Fridbësch Bourscheid Friedhof Friedhof Fridhaff Diekirch Frisange Frisingen Fréiséng Frisange Frohmühle Frohmühle Froumillen Burmerange Fromburg Fromburg Frommbuergerhaff Rosport Fürtgeshof Fürtgeshof Fiirtgeshaff Medernach Gaaschtmühle Gaaschtmühle Gaaschmillen Mamer Gaichel Gaichel Gäichel Hobscheid Gantenbeinsmühle Gantenbeinsmühle Gantebeensmillen Hesperange Garnich Garnich Garnech Garnich Gasperich Gasperich Gaasperech Luxembourg Gemenerhof Gemenerhof Gemenerhaff Consdorf Geyershof Geyershof Geieschhaff Bech Gilsdorf Gilsdorf Gilsdref Bettendorf Girst Girst Giischt Rosport Girsterklause Girsterklause Giischterklaus Rosport Givenich Givenich Giwenich Mompach Godbrange Godbringen Guedber Junglinster Goebelsmühle Goebelsmühle Giewelsmillen Bourscheid Goebelsmühle Goebelsmühle Giewelsmillen Goesdorf Goeblange Goeblingen Giewel Koerich Goedange Goedingen Géidgen Troisvierges Goeldt Goeldt Gëlt Rambrouch Goesdorf Goesdorf Géisdrëf Goesdorf Goetzingen Goetzingen Gëtzen Koerich Gondelange Gondelingen Gondel Waldbredimus Gonderange Gonderingen Gonneréng Junglinster Gosseldange Gosseldingen Gousseldéng Lintgen Gostingen Gostingen Gouschténg Flaxweiler Goudelt Gudelt Gudelterhaff Larochette Gralingen Gralingen Grooljen Putscheid Grand-Bevange Groábewingen Groussbéiwéng Garnich Grass Gras Grass Steinfort Graulinster Graulinster Grolënster Bech & Junglinster Greisch Greisch Gräisch Septfontaines Greiveldange Greiveldingen Greiweldéng Stadtbredimus Grentzingen Grentzingen Grenzen Ettelbruck Grevels 1 Grevels 1 Gréiwels Bertrange Grevels 2 Grevels 2 Gréiwels Wahl Grevenknapp Grevenknapp Gréiweknapp Boevange-sur-Attert Grevenmacher Grevenmacher Gréivemaacher Grevenmacher Grevenmacherberg Grevenmacherberg Gréiwemaacherbierg Grevenmacher Grindhausen Grindhausen Granzen Heinerscheid Grosbous Grosbus Groussbus Grosbous Grümelscheid Grümelscheid Grëmmelescht Winseler Grund Grund Gronn Luxembourg Grundhof Grundhof Grondhaff Berdorf, Beaufort Grundhof-Dillingen Grundhof Grondhaff-Déiljen Beaufort Hachiville Helzingen Helzen Wincrange Hackenhof Hackenhof Hakenhaff Lenningen Hagelsdorf Hagelsdorf Haasder Haastert Biwer Hagen Hagen Hoën Steinfort Haller Haller Haler Waldbillig Halsbach Halsbach Halsbaach Berdorf Hamiville Heisdorf Heeschdref Wincrange Hamm Hamm Hamm Luxembourg Hammhof Hammhof Hammhaff Berdorf Harlange Harlingen Harel Lac de la Haute-Sûre Hassel Hassel Haassel Weiler-la-Tour Hautbellain Oberbesslingen Beesslek Troisvierges Hautcharage Oberkerschen Uewerkäerjéng Bascharage Heffingen Heffingen Hiefenech Heffingen Heiderscheid Heiderscheid Heischent Heiderscheid Heidscheuer Heidscheuer Heedscheierhaff Dalheim Heinenhof Heinenhof Heinenhaff Ettelbruck Heinerscheid Heinerscheid Hengescht Héinëscht Heinerscheid Heisdorf Heisdorf Heeschdref Steinsel Heispelt Heispelt Heeschpelt Wahl Helfenterbruck Helfenterbruck Helfënterbréck Bertrange Hellange Hellingen Helléng Frisange Helmdange Helmdingen Hielem Lorentzweiler Helmsange Helmsingen Helsem Walferdange Hemstal Hemstal Hemstel Bech Herborn Herborn Hierber Mompach Herheck Herheck Hierheck Heiderscheid Herrenberg Herrenberg Härebierg Diekirch Hersberg Hersberg Heeschbreg Bech Hesperange Hesperingen Hesper Hesperange Hessenmühle Hessenmühle Hessemillen Ermsdorf Hinkel Hinkel Hénkel Rosport Hinterhassel Hinterhassel Hannerhaassel Wincrange Hivange Hiwingen Héiwéng Garnich Hobscheid Hobscheid Habscht Hobscheid Hoesdorf Hoesdorf Héischdrëf Reisdorf Hoffelt Hoffelt Houfelt Wincrange Höhenhof Höhenhof Héienhaff Niederanven Hollenfels Hollenfels Huelmes Tuntange Holler Holler Holler Weiswampach Hollerich Hollerich Hollerech Luxembourg Holtz Holtz Holz Rambrouch Holzem Holzem Holzem Mamer Holzthum Holzthum Holztem Consthum Horas Horas Horass Bettborn Hoscheid Hoscheid Houschent Hoscheid Hoscheiderhof Hoscheiderhof Houschterhaff Putscheid,Fouhren,Bas Hosingen Hosingen Housen Hosingen Hostert 1 Hostert Hueschtert Niederanven Hovelange Howelingen Huewel Beckerich Howald Howald Houwald Hesperange Hubertushof Hubertushof Hubertushaff Feulen Huhnerh (Hühnerhof Hühnerhof Hingerhaff Mersch Huldange Huldingen Huldang Troisvierges Huldange-Forge Schmiede Schmëtt Troisvierges Huncherange Hüncheringen Hëncheréng Bettembourg Hungershof Hungershof Hongerhaff Berdorf Hunnebour Hunnebour Hunnebur Mersch Hunsd (Hünsdorf Hünsdorf Hënsdref Lorentzweiler Hupperdange Hüpperdingen Hëpperdang Heinerscheid Huttange Hüttingen Hëtten Hitten Beckerich Hutterm (Hüttermühle Hüttermühle Hëttermillen Stadtbredimus Imbringen Imbringen Amber Junglinster Ingeldorf Ingeldorf Angelduerf Erpeldange Insenborn Insenborn ënsber Neunhausen Itzig Itzig Izeg Hesperange Jeanharis Jeanharishof Jeanharishaff Junglinster Jeanmathiashof Jeanmathiashof Jean Mathias Haff Roeser Junglinster Junglinster Jonglënster Junglinster Kaesfurt 1 Kaesfurt 1 Kiisfurt 1 Heinerscheid Kaesfurt 2 Kaesfurt 2 Kiisfurt 2 Weiswampach Kahler Kahler Kohler Garnich Kahlscheuer Kahlscheuer Kalscheier Kopstal Kalborn Kalborn Kaalber Heinerscheid Kalchesbrück Kalchesbrück Kalchesbréck Luxembourg Kalkesbach Kalkesbach Kalkesbaach Berdorf Kapenacker Kapenacker Kapenaker Wormeldange Kapweiler Kapweiler Kapwëller Saeul Kaundorf Kaundorf Kaunerëf Lac de la Haute-Sûre Kautenbach Kautenbach Kautebaach Kautenbach Kayl Kayl Käl Kayl Kehlen Kehlen Kielen Kehlen Kehmen Kehmen Kiemen Bourscheid Keispelt Keispelt Keespelt Kehlen Keiwelbach Keiwelbach Keiwelsbaach Bettendorf Kinsickerhof Kinsickerhof Kinséckerhaff Bech Kippenhof Kippenhof Këppenhaff Bastendorf Kirchberg Kirchberg Kiirchbierg Luxembourg Kleinbettingen Kleinbettingen Klengbetten Steinfort Kleinhoscheid Klienhoscheid Klenghouschent Eschweiler Klingelscheuer Klingelscheuer Klingelscheuer Lorentzweiler Knaphoscheid Knaphoscheid Knapphouschent Eschweiler Kobenbour Kobenborn Kuebebuer Bech Kockelscheuer Kockelscheuer Kockelscheier Luxembourg Kockelscheuer Kockelscheuer Kockelscheier Roeser Koedange Koedingen Kéidéng Fischbach Koenerhof Kohnerhof Kounerhaff Kéinerhaff Kautenbach Koenigshof Koenigshof Kinnékshaff Wahl Koerich Koerich Käerch Koerich Koetschette Koetscheid Kietscht Rambrouch Kohnenhof Kohnenhof Kounenhaff Hosingen Kolbacherhof Kolbacherhof Kuelbécherhaff Tuntange Kopstal Kopstal Koplescht Kopstal Krackelshof Krackelshof Krakelshaff Bettembourg Kreuzenhoecht Kreuzenhoecht Kräizenhéicht Bech Kreuzerbuch Kreuzerbuch Kräizerbuch Hobscheid Kreuzweg Kreuzweg Kräizwee Kehlen Krockelshof Krockelshof Kro(c)kelshaff Frisange Kroentgeshof Kroentgeshof Kréintgeshaff Contern Kuborn Kuborn Kéiber Wahl Kuhberg Kuhberg Kéibierg Luxembourg Lamadelaine Rollingen Rolléng Pétange Lameschmühle Lameschmühle Lameschmillen Wiltz Landscheid Landscheid Laaschent Bastendorf Lannen Lannen Lannen Redange Larochette Fels Fiels (an der) Feels Larochette Lasauvage Lasauvage Zowaasch (an der) Differdange Laufenwehr Laufenwehr Laafewier Berdorf Lausdorn Lausdorn Lausdueren Heinerscheid, Weiswam Lauterborn Lauterborn Lauterbur Echternach Leesbach Leesbach Léisbech Septfontaines Lehrhof Lehrhof Léierhaff Grosbous Leidenbach Leidenbacherhof Leidebaach Larochette Leithum Leithum Letem Weiswampach Lellig Lellig Lelleg Manternach Lellingen Lellingen Lëllgen Wilwerwiltz Lenglerloch Lenglerloch Lenglerlach Troisvierges Lenningen Lenningen Lennéng Lenningen Lentzweiler Lentzweiler Lenzweiler Wincrange Leudelange Leudelingen Leideléng Leudelange Levelange Levelingen Liewel Beckerich Liefrange Liefringen Léifreg Lac de la Haute-Sûre Lieler Lieler Léiler Heinerscheid Lilien Lilien Liljen Mompach Limpach Limpach Lampech Reckange-sur-Mess Limpertsberg Limpertsberg Lampertsbierg Luxembourg Linger Linger Lénger Bascharage Lintgen Lintgen Lëntgen Lintgen Lipperscheid Lipperscheid Lëpsch(en)t Bourscheid Livange Livingen Léiwéng Roeser Longsdorf Longsdorf Longsdref Fouhren Lorentzscheuer Lorentzscheuer Luerenzscheierhaff Bertrange Lorentzweiler Lorentzweiler Luerenzweiler Lorentzweiler Lullange Lullingen Lullgen Wincrange Lultzhausen Lultzhausen Lëlz Neunhausen Luxembourg Luxemburg Lëtzebuerg Luxembourg Machtum Machtum Miechtem Wormeldange Mamer Mamer Mamer Mamer Manternach Manternach Manternach Manternach Manternacherberg Manternacherberg Manternacherbierg Grevenmacher Marbourg Marburg Marbuurg Munshausen Marienthal Marienthal Märjendall Tuntange Marienthalerhof Marienthalerhof Märjendallerhaff Tuntange Markenbach Markenbach Maarkebaach Hoscheid Marnach Marnach Maarnech Munshausen Marscherwald Marscherwald Marscherwald Consdorf Martelange-Haut Obermartelingen Uewer-Maarteléng Rambrouch Martelinville Rommeldingen Rommelerhaff Rambrouch Marxberg Marxberg Maarksbierg Fouhren Masseler Masseler Masseler Goesdorf Mathieuhof Mathieuhof Matgeshaff Schieren Maulusmühle Maulusmühle Maulesmillen Weiswampach,Wincrange Mecher 1 Mecher 1 Mecher Clervaux Mecher 2 Mecher 2 Meecher Lac de la Haute-Sûre Mederhof Mederhof Mederhaff Ettelbruck Medernach Medernach Miedernach Medernach Medingen Medingen Méidéng Contern Meispelt Meispelt Meespelt Meestert Kehlen Melickshof Melickshof Meelickshaff Echternach Mensdorf Mensdorf Menster Betzdorf Merkholtz Merkholtz Mierkels Kautenbach Merl Merl Märel Luxembourg Mersch Mersch Miersch Mersch Merscheid 1 Merscheid 1 Mierschent Putscheid Merscheid 2 Merscheid Mierscheet Heiderscheid Mertert Mertert Mäertert Mertert Mertzig Mertzig Mäerzeg Mertzig Meysembourg Meysemburg Mesebuerg Larochette Michelau Michelau Méchela Bourscheid Michelbuch Michelbuch Méchelbuch Vichten Michelshof Michelshof Méchelshaff Consdorf Misèrehof Misèrehof Misäershaff Rambrouch Moersdorf Moersdorf Méischdref 1 Mompach Moesdorf Moesdorf Méischdref 2 Mersch Moestroff Moestroff Méischtref Bettendorf Mompach Mompach Mompech Mompach Mondercange Monnerich Monnerech Mondercange Mondorf-les-Bains Bad-Mondorf Munneref Mondorf-les-Bains Moserhof Moserhof Moserhaff Ermsdorf Moulin scories Schlackenmühle Schlackemillen Differdange Moutfort Mutfort Mutfert Contern Muhlbach (Mühlbach Mühlbach Milbéch Contern Mühlenbach Mühlenbach Millebaach Beaufort Mühlenbach Mühlenbach Millebaach Luxembourg Mühlenweg Mühlenweg Millewee Medernach Müllendorf Müllendorf Mëlleref Steinsel Müllerthal Müllerthal Mëllerdall Waldbillig Münsbach Münsbach Mënsbech Schuttrange Münschecker Münschecker Mënjecker Manternach Munshausen Munshausen Munzen Munshausen Nachtmanderscheid Nachtmanderscheid Nuechtmanescht Putscheid Nagem Nagem Noojhem Redange Nagemerberg Nagemerberg Noojemerbierg Redange Neidhausen Neidhausen Näidsen Hosingen Neudorf Neudorf Neiduerf Luxembourg Neuenshof Neuenshof Neienshaff Medernach Neuhof Neuhof Neihaff Erpeldange Neuhäuschen Neuhäuschen Neihaischen Schuttrange Neumaxmühle Neumaxmühle Neimaxmillen Mamer Neurodeschhof Neurodeschhof Neirodeschhaff Consdorf Niederanven Niederanwen Nidderanven Niederanven Niederdonven Niederdonven Nidderdonven Flaxweiler Niederfeulen Niederfeulen Nidderfelen Feulen Niederglabach Niederglabach Nidderglabéch Nommern Niederkorn Niederkorn Nidderkuer Differdange Niederpallen Niederpallen Nidderpallen Redange Niederschieren Niederschierem Nidderschieren Schieren Niederwampach Niederwampach Nidderwampech Wincrange Niederwiltz Niederwiltz Nidderwolz Wiltz Niesenthal Niesenthal Niesendall Waldbillig Nocher Nocher Nacher Goesdorf Nocher-Route Nocherstraße Nacherstrooss Goesdorf Noerdange Noerdingen Näerden Beckerich Noertrange Noertringen Näertrech Winseler Noertzange Noertzingen Näerzéng Bettembourg Nommern Nommern Noumer Nommern Nospelt Nospelt Nouspelt Kehlen Nothum Nothum Noutem Lac de la Haute-Sûre Oberanven Oberanwen Ueweraanwen Niederanven Oberdonven Oberdonwen Uewerdonwen Flaxweiler Obereisenbach Obereisenbach Uewereesbech Hosingen Oberfeulen Oberfeulen Uewerfelen Feulen Oberglabach Oberglabach Uewerglabech Nommern Oberkorn Oberkorn Uewerkuer Differdange Oberpallen Oberpallen Uewerpallen Beckerich Oberschieren Oberschieren Uewerschiren Schieren Oberschlinder Oberschlinder Uewerschlënner Hoscheid Oberwampach Oberwampach Uewerwampech Wincrange Oetrange Oetringen Éiter Contern Olingen Olingen Ouljen Betzdorf Olm Olm Ollem Kehlen Ospern Ospern Osper Redange Osterbour Osterbour Ouschterbur Medernach Osterholz Osterholz Ousterholz Consdorf Osweiler Osweiler Uesweiler Rosport Peppange Peppingen Peppéng Roeser Perlé Perl Pärel Rambrouch Petit-Bévange Kleinbewingen Klengbéiwéng Garnich Petit-Nobressart Kleinelcheroth Kleng-Elcher Ell Pettingen Pittingen Pëtten Mersch Pfaffenthal Pfaffenthal Pafendall Luxembourg Pintsch Pintsch Pënsch Wilwerwiltz Pissange Pissingen Piisséng Reckange-sur-Mess Plankenhof Plankenhof Plankenhaff Lintgen Platen Platen Platen Bettborn Pleitrange Pleitringen Pläitréng Contern Pletschette Pletschette Pletschette Medernach Pommerloch Pommerloch Pommerlach Winseler Pontpierre Steinbrücken Steebrécken Mondercange Potaschberg Potaschberg Potaaschbierg Grevenmacher Pratz Pratz Proz Bettborn Prettingen Prettingen Pretten Lintgen Pulvermühl Pulvermühle Polfermillen Luxembourg Putscheid Pütscheid Pëtsch(en)t Putscheid Pétange Petingen Péiténg Pétange Raashof Raashof Raashaff Lorentzweiler Rambrouch Rambruch Rammerech Rambrouch Rameldange Rammeldingen Rammeldang Niederanven Reckange Reckingen Recken Mersch Reckange-sur-Mess Reckingen Recken op der Mess Reckange-sur-Mess Reckenthal Reckenthal Reckendall Luxembourg Reckenthal 2 Reckenthal Reckendall Strassen Reckingerhof Reckingerhof Reckingerhaff Dalheim Redange Redingen Réiden-Atert Redange Redingshof Redingshof Réidéngshaff Wahl Reichlange Reichlingen Räichel Redange Reimberg Reimberg Rëmmereg Bettborn Reisdorf Reisdorf Reisduerf Reisdorf Reisermühle Reisermühle Reisermillen Ermsdorf Remerschen Remerschen Remerschen Riemëschen Remerschen Remich Remich Réimech Remich Reuland Reuland Reiland Heffingen Reuland-Moulin Reulander Mühle Reilantermillen Heffingen Reuler Reuler Reiler Clervaux Rindschleiden Rindschleiden Randschelt Wahl Ringel Ringel Réngel Heiderscheid Rippig Rippig Rippeg Berg Rippweiler Rippweiler Rippweiler Useldange Rodange Rodingen Réiden op der Kor Rodange Pétange Rodbach Rodbach Roudbaach Bettborn Rodenbourg Rodenborn Roudemer Junglinster Rodenhof Rodenhof Roudenhaff Echternach Roder Roder Rueder Munshausen Rodershausen Rodershausen Rouderssen Hosingen Roedgen Roedgen Riedgen Reckange-sur-Mess Roedt Roedt Réid Waldbredimus Roeser Roeser Réiser Roeser Rolling Rolling Rolléng Bous Rollingen Rollingen Rolléng Mersch Rollingergrund Rollingergrund Rolléngergronn Luxembourg Rombach Rombach Rombech Rambrouch Roodt 1 Roodt 1 Rued 1 Ell Roodt 2 Roodt 2 Rued 2 Septfontaines Roodt-sur-Syr Roodt-Syr Rued-Sir Betzdorf Roost Roost Rouscht Bissen Rosport Rosport Rouspert Rosport Rosswinkelhof Rosswinkelhof Rosswinklerhaff Consdorf Roullingen Rullingen Rulljen Wiltz Rumelange Rümelingen Rëmeléng Rumelange Rumlange Rümlingen Rëmeljen Wincrange Saeul Saeul Sëll Saeul Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sanem Sassenheim Suessem Sanem Sassel Sassel Saassel Wincrange Savelborn Sawelborn Suewelbuer Mederanch Schandel Schandel Schandel Useldange Scheidel Scheidel Scheedel Bourscheid Scheidgen Scheidgen Scheedgen Consdorf Scheidhof Scheidhof Scheedhaff Luxembourg Schengen Schengen Schengen Remerschen Scherfenhof Scherfenhof Schäerfenhaff Heffingen Scheuerberg Scheuerberg Scheierbierg Bous Scheuerhof Scheuerhof Scheierhaff Lenningen Schieren Schieren Schiren Schieren Schifflange Schifflingen Schëffléng Schifflange Schiltzberg Schiltzberg Schiltzbierg Fischbach Schimpach Schimpach Schëmpech Wincrange Schleiderhof Schleiderhof Schläderhaff Nommern Schleif 2 Schleif Schleef Winseler Schleifmühle Schleifmühle Schleifmillen Luxembourg Schlewenhof Schlewenhof Schléiwenhaff Leudelange Schlindermanderscheid Schlindermanderscheid Schlënnermanescht Bourscheid Schmittenwehr Schmittenwehr Schmëttewier Beaufort Schönfels Schönfels Schëndels Mersch Schoos Schoos Schous Fischbach Schorenshof Schorenshof Schorenshaff Manternach Schouweiler Schuweiler Schuller Dippach Schrassig Schrassig Schraasseg Schuttrange Schroedeschhof Schroedeschhof Schréideschhaff Bettendorf Schrondweiler Schrondweiler Schrondweiler Nommern Schuttbourg-Moulin Schüttburger Mühle Schibbreger Millen Kautenbach Schuttrange Schüttringen Schëtter Schuttrange Schwanenthal Schwanenthal Schwunnendall Lorentzweiler Schwanterhof Schwanterhof Schwanterhaff Medernach Schwarzenhof Schwarzenhof Schwaarzenhaff Steinfort Schwebach Schwebach Schwéibech Saeul Schwebsange Schwebsingen Schwéidsbéng Wellenstein Schweich Schweich Schweech Beckerich Schwiedelbrouch Schwiedelbruch Schwiddelbruch Rambrouch Selscheid Selscheid Selschent Eschweiler Selz Seltz Selz Bastendorf,Bettendorf Senningen Senningen Sennéng Niederanven Senningerberg Senningerberg Sennéngerbierg Niederanven Sept Fontaines Siebenbrunnen Siwebueren Luxembourg Septfontaines Simmern Simmer Septfontaines Seylerhof Seylerhof Seylerhaff Nommern Siebenaler Siebenaler Siwwenaler Munshausen Simmerfarm Simmerfarm Simmerfarm Septfontaines Simmerschmelz Simmerschmelz Simmerschmelz Septfontaines Soleuvre Zolwer Zolwer Sanem Sonlez Soller Soller Winseler Specksmühle Specksmühle Specksmillen Echternach Sprinkange Sprinkingen Sprénkéng Dippach Stadtbredimus Stadtbredimus Briedemes Stadbriedemes Stadtbredimus Staffelstein Staffelstein Stafelter Niederanven Stegen Stegen Steën Ermsdorf Steinfort Steinfort Stengefort Steinfort Steinheim Steinheim Stenem Rosport Steinsel Steinsel Stesel Steinsel Stockem Stockem Stackem Wincrange Stolzembourg Stolzemburg Stolzebuerg Putscheid Stoppelhof Stoppelhof Stoppelhaff Consdorf Strassen Strassen Stroossen Strassen Stuppicht Stuppicht Stuppicht Fischbach Surré Syr Sir Boulaide Syren Syren Siren Weiler-la-Tour Tadler Tadler Toodler Heiderscheid Tandel Tandel Tandel Bastendorf Tarchamps Ischpelt Ischpelt Lac de la Haute-Sûre Theinshof Theinshof Theinshaff Consdorf Tintesmühle Tintesmühle Tëntesmillen Heinerscheid Tossenberg Tossenberg Tossebierg Bertrange Trintange Trintingen Trënténg Waldbredimus Troine Trotten Tratten Wincrange Troisvierges Ulflingen Elwen Troisvierges Tubishof Tubishof Tubishaff Luxembourg Tuntange Tüntingen Tënten Téinten Tuntange Tétange Tetingen Téiteng Kayl Uebersyren Übersyren Iwwersiren Schuttrange Untereisenbach Untereisenbach Eesbéch Hosingen Unterschlinder Unterschlinder Ennerschlënner Hoscheid Urspelt Urspelt Uerspelt Clervaux Useldange Useldingen Useldéng Useldange Val Ste Croix Kreuzgründchen Kräizgrëndchen Luxembourg Val des Oseraies Weidenthal Weidendall Kopstal Val du Scheid Scheidgrund Scheedgronn Luxembourg Verlorenkost Verlorenkost Verluerekascht Luxembourg Vesquenhof Vesquenhof Vesquenhaff Differdange Vianden Vianden Veianen Veinen Vianden Vichten Vichten Viichten Vichten Wahl Wahl Wal Wahl Wahlhausen Wahlhausen Wuelëssen Hosingen Waldbillig Waldbillig Waldbëlleg Waldbillig Waldbredimus Waldbredimus Waldbriedemes Waldbredimus Waldhof Waldhof Waldhaff Niederanven Walferdange Walferdingen Walfer Walferdange Wallendorf-Pont Wallendorferbrück Wuelenduerfer Bréck Reisdorf Walsdorf Waldorf Walsdrëf Fouhren Warken Warken Waarken Ettelbruck Wasserbillig Wasserbillig Waaserbëlleg Mertert Watrange Walter Walter Lac de la Haute-Sûre Wecker Wecker Wecker Biwer Weicherdange Weicherdingen Wäicherdang Clervaux Weidenmühle Weidenmühle Weidemillen Burmerange Weidingen Weidingen Wegdichen Wiltz Weiler 1 Weiler 1 Weiler 1 Wincrange Weiler 2 Weiler 2 Weiler 2 Putscheid Weiler-la-Tour Weiler zum Turm Weiler Zum Tur Weiler-la-Tour Weilerbach Weilerbach Weilerbaach Berdorf Weimershof Weimershof Weimeschhaff Luxembourg Weimerskirch Weimerskirch Weimeschkiirch Luxembourg Weissenhof Weissenhof Wäissenhaff Rambrouch Weiswampach Weiswampach Wäiswampech Weiswampach Welfrange Welfringen Welfréng Dalheim Wellenstein Wellenstein Wellesteen Wellenstein Welscheid Welscheid Welschent Bourscheid Welsdorf Welsdorf Welsdorf Colmar-Berg Wemperhardt Wemperhardt Wämperhaart Weiswampach Weydert Weidert Weidert Larochette Weydig Weidig Weidig Biwer Weyer Weyer Weier Fischbach Wickrange Wickringen Wickréng Reckange-sur-Mess Wiltgeshof Wiltgeshof Wiltgeshaff Vichten Wiltz Wiltz Wolz Woolz Wiltz Wilwerdang Wilwerdingen Wilwerdang Troisvierges Wilwerwiltz Wilwerwiltz Wëlwerwolz Wilwerwiltz Wincrange Wintger Wëntger Wincrange Windhof 1 Windhof Wandhaff Bourscheid Windhof 2 Windhof Wandhaff Koerich Winseler Winseler Wanseler Winseler Wintrange Wintringen Wentréng Remerschen Wolfsmühle Wolfmühle Wollefsmillen Mertert Wolper Wolper Wolpert Consdorf Wolwelange Wolwelingen Wolwen Rambrouch Wormeldange Wormeldingen Wuermeldéng Wormer Wormeldange Wormeldange-Haut Oberwormeldingen Um Berreg Wormeldange Zittig Zittig Zëtteg

Alphabetical list in Luxembourgish

Alphabetical list in German

Click Here to return "Research Tools"